Adatvédelmi tájékoztató

az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
és az
EGER INNOVATIONS Nonprofit Kft.
társszervezésében megvalósuló

Eger Wine Meetup konferencia

adatkezeléséről

 

Adatkezelő megnevezése

Teljes név: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a(z) EGER INNOVATIONS Nonprofit Kft.

Adatkezelő képviselője: Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor

Érintett szervezeti egység: Kutatásfejlesztési Központ ÉBT

Kapcsolattartó: Tuza-Matyus Judit

E-mail cím: meetup@uni-eszterhazy.hu, adatvedelem@uni-eszterhazy.hu

Telefonszám: +3636 523 456

Honlapja: https://www.egerwinemeetup.hu/, https://www.egerwinemeetup.com/

Székhelye: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

Postai címe: 3300 Eger, Leányka u. 6. sz. G épület

Adatvédelmi tisztviselő: Koczka Ferenc

Telefonszám: +3636 520400/2229

E-mail cím: koczka.ferenc@uni-eszterhazy.hu

 

Jogszabályi háttér

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem társszervezésében megvalósuló rendezvényének keretében gyűjtött személyes adatok kezelése során az alábbi jogszabályi háttér a meghatározó:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Személyes adat
Családi- és utónév
E-mail cím
Telefonszám

Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja a szervezők számára a résztvevők körére és létszámára vonatkozó információk rendelkezésre állása a rendezvény megfelelő színvonalú megszervezése és lebonyolítása érdekében, statisztika készítés, illetve a résztvevőkkel való kapcsolattartás.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja.

Az adatkezelés időtartama

Az adott eseményt követő 30 munkanapig, vagy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz való hozzáférés

Az Ön által megadott személyes adatokat az Egyetem rendezvényszervezéssel megbízott munkatársai kezelik, kizárólag a rendezvény szervezéséhez, lebonyolításához tartozó feladataik ellátása során. Sem az Egyetem, sem a szervezők nem adják át az Ön személyes adatait harmadik félnek. Az anonimizált személyes adatokat kizárólag statisztikai célra hasznosítjuk.

 

Adatbiztonsági intézkedések

Az Egyetem az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan gyűjti. Az Egyetem az Önként megadott adatokat az Egyetem által üzemeltett szervereken tárolja, végül a rendezvényt követő 30 munkanapon belül megsemmisíti, és a megsemmisítésükről jegyzőkönyvet vesz fel. Az Egyetem az adatok tárolásához más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. Az adatok megsemmisítése nem érinti a résztvevői létszám igazolásához szükséges adatok megőrzését.

Az Egyetem megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Infotv. 14. §-a alapján Önt a tárolt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 • előzetes tájékozódáshoz való jog,
 • hozzáféréshez való jog
 • helyesbítéshez való jog,
 • korlátozáshoz való jog
 • törléshez való jog

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Ön a tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken írásban információt kérhet az Egyetemtől illetve Kollégiumtól képviselőjétől a következőkről:

 • mely személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési céllal,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli, illetve tájékoztatást nyújt az adatkezeléssel összefüggő minden releváns tényről.

Az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul az Ön rendelkezésére bocsátja

 1. a) az adatkezelő és – ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó végez, az adatfeldolgozó – megnevezését és elérhetőségeit,
 2. b) az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,
 3. c) a tervezett adatkezelés célját és
 4. d) az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését.

 

Hozzáféréshez való jog

Kérelmére az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül az Ön rendelkezésére bocsátja a kezelt személyes adatokat, és közli az Ön részére az adatok forrását, az adatkezelés jogalapját és célját, a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés időtartamát (az időtartam meghatározásának szempontjait), az Önt megillető jogokat, azok érvényesítési lehetőségeit, az esetleges adatvédelmi incidensről szóló tájékoztatást.

 

Helyesbítéshez való jog

Ön a megadott e-mail címen kérheti, hogy a megadott személyes adatai módosításra kerüljenek, amennyiben azok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak. Ennek keretében jelezheti például, ha megváltozott az e-mail címe, neve, vagy más személyes adata. A kérelemben mindig pontosan tüntesse fel, hogy mely rendszerben milyen adatát mire szeretné megváltoztatni. A módosítást a kérés beérkezését követően haladéktalanul elvégezzük.

 

Korlátozáshoz való jog

Amennyiben Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, a kétség tisztázásának időtartamára az adatkezelést korlátozzuk. Korlátozzuk továbbá az adatkezelést a jogos érdek fennállásának időtartamára, ha jogellenes adatkezelés okán az adatok törlésének lenne helye, de megalapozottan feltehető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit.

Korlátozható az adatkezelés vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig, amennyiben az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges.

Korlátozásnak lehet helye továbbá, ha az adatok törlésének lenne helye, de a nemzetközi adattovábbítással összefüggő dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges.

 

Törléshez való jog

Haladéktalanul töröljük az Ön személyes adatait, amennyiben az adatkezelés jogellenes, az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy az adatkezelés időtartama eltelt.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

Elsődlegesen kérjük, hogy panaszával forduljon bizalommal közvetlenül az adatkezelőhöz, igyekszünk az esetlegesen előforduló jogsérelmeket orvosolni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön bejelentésével vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetősége:

 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. cím: 1125 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. sz.

Telefon: +361 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Fentieken túlmenően lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.